Leer voor je leven

Deeltijd regulier

Het basisonderwijs vraagt om mensen met een professionele kijk en inspirerende manier van lesgeven. Elk kind verdient een leraar met inlevingsvermogen en enthousiasme voor het vak. Een goede leraar heeft niet alleen organisatievermogen, maar beschikt ook over pedagogisch, didactisch en interpersoonlijk inzicht, vakinhoudelijke kennis en kan reflecteren en samenwerken. Maar bovenal moet je een warm hart hebben voor kinderen. Dat laatste geeft een solide basis aan het leraarschap.

Deeltijd regulier

Duur opleiding : 4 jaar als avondopleiding
Vooropleiding : diploma vwo, havo, mbo niveau 4
Stages : één dag per week: maandag, dinsdag of donderdag
Studielast : 6 uur college, 8 uur stage en 24 uur zelfstudie per week

 

Tijdens de opleiding doorloop je vier opleidingsfasen. De eerste twee fasen (opleidingsbekwaam en taakbekwaam) richten zich vooral op het beroep en het verzorgen van onderwijs in de eigen klas. Tijdens de volgende twee fasen (werkplekbekwaam en startbekwaam) richt je je op overkoepelende thema’s binnen een basisschool en je eigen specialisaties zoals de leeftijdspecialisatie en de vakprofilering.

Opbouw opleiding

Het studiejaar is opgebouwd uit vier blokken. Een blok duurt ongeveer 10 weken. Elk blok bestaat uit:
• 6-8 lesweken
• een afrondingsweek
• een toetsweek

Aan het begin van een blok krijg je informatie over de modules die je volgt en de toetsen waarmee je de modules afrondt. Als alles goed loopt, dan heb je aan het einde van een blok alles afgerond en start je weer met een nieuw blok. De deeltijdopleiding is een avondopleiding. We verwachten van je dat je altijd op maandag- en woensdagavond beschikbaar bent.

De lestijden zijn:

College 18.15 tot 19.45 uur
Pauze  
College 20.00 tot 21.30 uur

 

Je krijgt per blok een rooster. Het rooster wordt gepubliceerd via onze digitale leeromgeving. Daarnaast kies je zelf een stagedag (maandag, dinsdag of donderdag).

Inhoud opleiding

De deeltijd regulier is een avondopleiding van vier jaar, bestaande uit vier opleidingsfasen:
1) opleidingsbekwaam
2) taakbekwaam (middenbouw, onderbouw en bovenbouw)
3) werkplekbekwaam
4) startbekwaam.


Het eerste jaar is het propedeusejaar. Je ontwikkelt vooral je pedagogische en didactische kwaliteiten. In blok 1 en 2 (de opleidingsbekwame fase) kun je stage lopen in alle groepen van het basisonderwijs, in blok 3 en 4 (taakbekwaam middenbouw) loop je stage in de middenbouw. Het onderwijs op de opleiding is dan ook op de middenbouw gericht.

In het tweede jaar volgen de onderbouw (taakbekwaam onderbouw) en bovenbouw (taakbekwaam bovenbouw). Je leert lesgeven in alle vakgebieden en op de opleiding werk je aan verschillende ontwerp- en onderzoeksopdrachten. Je werkt aan vakoverstijgende projecten (de activiteitencyclus – horizon verbreden). Het onderwijs op de opleiding is dan ook op de betreffende bouw gericht.

In het derde jaar zit je in de werkplekbekwame fase. Je gaat je verdiepen in het omgaan met verschillen in diverse vakken (rekenen, taal, motoriek, logopedie en pedagogiek). Daarnaast richt je je op schoolbrede thema’s, zoals onderwijsconcepten, management en organisatie en ouderbetrokkenheid.

In het vierde jaar is de startbekwame fase. In het laatste jaar richt je je op ‘de opdracht aan het onderwijs’, het afstudeerwerkstuk en de eindstage. Daarnaast maak je keuzes. Je kunt je namelijk profileren via de leeftijdsspecialisatie (jonge of oudere kind) en het vakprofiel (arts of science).
Het studieprogramma van Iselinge Hogeschool is opgebouwd volgens vaste lijnen.

lijnen_760

Hierdoor volg je afwisselend programma waarin afwisselend kennis, thematische opdrachten, onderzoek, vaardigheden, thematische opdrachten, begeleiding, stage, activiteiten, onderzoek en profileringsmogelijkheden centraal staan.

Je ontmoet diverse begeleiders tijdens je studie. 

Meer weten?

Neem direct contact op.

foto: Marjon de Boer-Bruggink

Marjon de Boer-Bruggink

Programmaregisseur deeltijd pabo
Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn