Leer voor je leven

Hoe is het met jouw 'Thinking Skills'?

Vroeger kozen kinderen vaker voor hetzelfde beroep als hun ouders. Tegenwoordig is de studiekeuze vooral een eigen keuze die past bij interesses en persoonlijkheid. Maar hoe werkt zo'n proces van zelfsturing en zelfregulatie bij studiekeuze? In het kader van loopbaanboriëntatie en –begeleiding (LOB) kan het belangrijk zijn om leerlingen te begeleiden bij het leren denken (Thinking Skills).

Studenten en docenten van Iselinge Hogeschool zijn in staat in één of twee bijeenkomsten de basale ideeën van Thinking Skills toe te passen met uw leerlingen. Ze krijgen hierbij handvatten voor zelfsturing en zelfregulering die ze ook goed kunnen gebruiken bij het maken van een studiekeuze.

Het is ook mogelijk een ouderavond over dit thema te verzorgen. Medewerkers en studenten van Iselinge Hogeschool hebben daar ervaring mee en kunnen u uitstekend van dienst zijn om zo'n avond in te vullen.

 

Vaardigheden voor de toekomst

De maatschappij is in de laatste jaren veranderd. Lag in de eerste helft van de twintigste eeuw de nadruk op het aanleren van discipline (doen wat je gezegd wordt), na de tweede wereldoorlog kwam de nadruk meer te liggen op individuele ontplooiing, mondigheid en op het maximaal benutten van ieders talent. Tegenwoordig zijn we ons meer bewust van de complexiteit van vraagstukken. Voor veel beroepen geldt dat het niet langer zal gaan om informatieverwerking, maar om de wijze waarop de professional ermee om gaat: zelfsturing.
Vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig hebben, worden in wetenschappelijke literatuur en in beleidsstukken regelmatig de ‘vaardigheden van de 21ste eeuw’ genoemd. Het gaat om ‘complexe’ of ‘hogere orde’ vaardigheden.

 

Zelfregulering

Zelfregulering wordt gezien als de basis voor alle 21ste-eeuwse vaardigheden. Het gaat erom dat de leerling in staat is actief en betrokken het leerproces te sturen. Het begrip is verwant met metacognitie (denken over je eigen denken) en zelfgestuurd leren. Onder zelfregulatie verstaan we controle kunnen uitoefenen over het eigen leerproces (gedrag en denken), zodat een gewenst leerresultaat bereikt wordt. Het resultaat van dat leren kan het opbouwen van kennis zijn, maar in dit verband zien wij ook een juiste studiekeuze als een mogelijk resultaat van goede zelfregulering.

Rietveld Lyceum


Zelfregulering: leer je dat zelf?

Mentoren, docenten en ouders kunnen leerlingen stimuleren tot de opbouw van positieve zelfregulering. Sterker nog: wij zijn van mening dat anderen essentieel zijn in dit proces. Onderzoek wijst uit dat leerlingen niet in staat zijn zelfregulering zelf te leren. Daarmee stellen we niet dat een leerling niet zelfstandig tot een goede studiekeuze kan komen, maar we bedoelen hiermee dat het bewust doorlopen van onderstaande fasen vraagt om een actieve rol van de leerling zelf, maar zo mogelijk ook van ouders of van u.
Werken aan zelfregulering
1. Doelen stellen
Het is belangrijk dat de leerling zelf doelen stelt en zelf inschat wat nodig is om dat doel te behalen. In het kader van de studiekeuze is het doel vaak gericht op het onderzoeken van de factoren die bijdragen aan een goede keuze voor een studie en/of beroep. Het doel kan zijn het kiezen voor de juiste studie. Daarbij hoort een route met tussenstappen om tot dat doel te komen.
2. Geef feedback
Feedback is essentieel om de leerling te helpen controle te krijgen. Effectieve feedback beantwoordt drie vragen: Waaraan werk ik? Hoever ben ik al? Wat is de volgende stap? Een faalervaring is vaak het startpunt voor feedback. Het is dus heel goed als het even niet zo gemakkelijk verloopt. U kunt dan namelijk de vraag stellen hoe de leerling nu zelf gaat bijsturen.
3. Vier successen
Het is belangrijk om het verband tussen de geleverde inspanning en een positief resultaat te prijzen. Als de leerling dingen doet die niet eenvoudig zijn en veel van hem/haar vragen, dan is het goed om erbij stil te staan welk positieve resultaat dit oplevert. In de literatuur wordt dit in verband gebracht met het opbouwen van een growth-mindset.


Tips

Om te bereiken dat de leerling zelf zo actief mogelijk is, is het principe van ‘scaffolding’ van belang. Dit houdt in dat u niet zelf oplossingen aandraagt, maar het leerproces bij de leerling op gang brengt door bijvoorbeeld het geven van hints of extra relevante informatie. Ook modelleren kan zelfregulering op gang brengen, bijvoorbeeld als u hardop denkt en uw eigen oplossingen bij complexe keuzes waar u voor staat verwoordt.

Schakel docenten en studenten van Iselinge Hogeschool in voor uw leerlingen, ouders en/of mentoren. Wij organiseren dit graag samen met u.

Deel deze pagina op Google Plus Connect via LinkedIn